TeleCetli

TeleCetli

A telecetli.hu működési szabályzata


A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) TeleCetli Kft. (cím: 7635 Pécs, Csurgó-tető dűlő 12., adószáma: 28954242-2-02; cégjegyzékszám: 02-09-085491 a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett telecetli.hu internetes lapon keresztül (a továbbiakban: Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap kizárólag jelen Szabályzat alapján használható.

1. Általános rendelkezések


A szolgáltatás


A Szolgáltató által üzemeltetett Weblap internetes piactérként működik és a Felhasználó számára lehetővé teszi, hogy terméket értékesítsen vagy vásároljon. Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez és hirdetések böngészéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon. Szolgáltató Weblapját a Facebook, illetve az Instagram nevű közösségi oldalakon is népszerűsíti, megosztja, elősegítve ezzel a Felhasználók által hirdetett termékek értékesítését. Az internetes piactér működtetését az Elkertv. rendelkezései szerint a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként végzi, ebből kifolyólag az oldal nem vesz részt az eladó és vásárló közti tranzakció lebonyolításában. Ennek értelmében Szolgáltatónak nincs lehetősége arra, hogy ellenőrizze a meghirdetett termék valódiságát, minőségét, eredetiségét, állapotát és legalitását, továbbá a tranzakció lebonyolítását, továbbá ezekért semmiféle felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem avatkozik bele a felhasználók közötti esetleges vitákba, jogvitákba, ezek kialakulásakor mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől mentesül. A Szolgáltató nem tudja garantálni a Felhasználó valódi identitását, korát, valamint nemzetiségét. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, így a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó által feltöltött és elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, továbbá a feltöltött tartalommal kapcsolatban jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Amennyiben a Felhasználó által feltöltött vagy elérhetővé tett tartalommal, tétellel kapcsolatban hatóság, bíróság vagy harmadik fél igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó magára vállalja az igény és eljárás révén felmerülő valamennyi költséget és kár megtérítését.

A felhasználó


A weboldal felhasználójának tekintendő minden olyan személy, aki a Weblapot felkeresi, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve regisztráció esetén a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során a Weboldalon tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve nem kizárólag a magyar. Az online szerződést a Szolgáltató nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

A Szabályzat módosítása


A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. A Szolgáltató a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint egyes esetekben e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. A Szolgáltató egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben hirdető Felhasználó a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Szolgáltató Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint.

A megengedett felhasználás


A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadja magára nézve kötelezőnek, hogy a Weboldalt kizárólag a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, a Szolgáltatások igénybevételének és használatának céljára és az ahhoz szükséges mértékben használja és használhatja, továbbá Felhasználó a Weboldalt és az azon keresztül elérhető adatbázist kizárólag az alábbi nem kereskedelmi jellegű magáncélokra használhatja: i.) Weboldal megtekintése; ii.) Felhasználó termékeinek és szolgáltatásainak hirdetésére; iii.) Hirdetéshez kapcsolódó egyéb Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételére; iv.) Online navigálás más honlapokra az e Weboldalon elhelyezett linkeken keresztül; v.) Az e Weboldalon alkalmasint rendelkezésre bocsátott egyéb funkciók használata.

2. A szolgáltatás


Taggá válás, regisztráció


Szolgáltató által működtetett Weblap szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ). Egyebekben 14. életévét be nem töltött kiskorú személy regisztrációjához törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§); vállalkozás (Ptk. 8:1.§4.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva kereskedői fiókot nyit; és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál. A Felhasználó köteles a pontos adatait megadni a regisztráció során, illetve a későbbiekben módosítani, amennyiben azok valamelyikében változás történik. A regisztráció során a Felhasználó köteles megadni nevét és e-mail címét, illetve felhasználónevet és jelszót kell választania. A Felhasználó elfogadja, hogy helytelen vagy hiányos adatokkal történő regisztrációja részleges vagy teljes korlátozásra, felfüggesztésre kerül. Szolgáltató saját belátása szerint bármely személy regisztrációját bármikor megtagadhatja, illetve bármely Felhasználó hozzáférését bármikor korlátozhatja a Weblap egyes vagy teljes szolgáltatásaira vonatkozóan, ha azt tapasztalja, hogy a Weboldal szabályzatát Felhasználó megsértette.

3. Hirdetés feladása és értékesítése


A weblapon Felhasználónak lehetősége van hirdetések, ún. cetlik megjelenítésére, ezek által az általa eladásra kínált termék értékesítésére. A Weboldalon biztosított valamennyi cetli Szolgáltatás igénybevétele Felhasználó részéről regisztrációhoz kötött, azaz csak felhasználói fiók létrehozása esetén lehetséges. A Weboldalt látogató, felhasználói fiókkal nem rendelkező Felhasználók jogosultak a Weboldalon elhelyezett cetlik között böngészni, szűrők alkalmazásával a keresést szűkíteni, valamint amennyiben a hirdetést feltöltő Felhasználó azt közzétette, a cetliben megjelenő telefonszámon a hirdető Felhasználóval kapcsolatba lépni. Szolgáltató meghatározza jelen Szabályzatban azokat a feltételeket, amelyeket a Weboldalára feltöltött cetlinek tartalmazniuk kell: cetli címe, termék neve, cetli tartalma, ára, hirdető elérhetősége (telefonszám).

Cetlik feladása időzített, automatikus importálás által lehetséges amit előre megbeszélt feltételek által lehetséges.

A cetli az importálás után a Weboldalon azonnal megjelenik. Amennyiben a cetliben megjelenő terméket a Felhasználó nem forgalmazza többé, illetve nincs raktáron és bizonytalan megrendelés esetén a a termék szállításának ideje, a Felhasználó köteles hirdetését a Weboldalról eltávolítani.

Amennyiben Szolgáltató észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként Szolgáltató megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, Szolgáltató jogosult Felhasználó Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártyával, illetve Barion tárcával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A bankkártyával történő fizetésről a következő linken bővebben tájékozódhat: VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A BANKKÁRTYÁS FIZETÉSRŐL. A Barion szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A BARION SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRŐL.

A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A megfizetett díjról Szolgáltató, a számlázz.hu rendszerén keresztül csak bankkártyával fizető Felhasználók részére állít ki elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. Szolgáltató a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

Számlamódosítási igényt Szolgáltató maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 napon belül fogad el.

Szolgáltató beépített üzenetküldési felületet biztosít a cetlik vonatkozásában, amelyen keresztül a hirdetők és a lehetséges vásárlók kommunikálhatnak az esetleges üzlet gördülékeny lebonyolítása érdekében. Létrejött adásvétel esetén Szolgáltatónak nincs lehetősége a kiszállítás módjáról gondoskodni, ez eladó és vevő kötelezettsége.

A cetlik nyelve alapvetően magyar, de ettől eltérően lehet idegen nyelv is.

4. A hirdetés tárgyára vonatkozó feltételek


Állatokra vonatkozó szabályok: A Weblapon kínált állatoknak meg kell felelniük az adott faj forgalomba hozatalára vonatkozó hatályos jogszabályoknak: csak az a kutya/macska nevezhető a cetliben fajtatisztának, amely igazolhatóan törzskönyvezett vagy származási lapja van, amely tényt a hirdetésben fel kell tüntetni. A Weblapon kínált állatot a cetliben csak akkor lehet fajtatisztaként megjelölni, ha a hirdető feltünteti a cetliben, hogy az állat törzskönyvezett vagy származási lappal rendelkezik. Kétség esetén a Szolgáltató a hirdetőtől a származás igazolására szolgáló dokumentációt bekérheti. Kutya, macska, vadászgörény esetén az állat 8 hetes kora előtt nem választható el az anyjától, ezért a Weblapon tiltott 8 hetesnél fiatalabb állatot hirdetésben szerepeltetni, kivéve, ha a hirdető megjelöli, hogy az állat csak a 8 hetes kor betöltése után vehető át. Kutya tulajdonjogát átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet a 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint. A mikrochip rendelkezésre állását, illetve adott esetben annak tényét, hogy a chipezés költsége a vásárlót terheli, fel kell tüntetni a cetliben. Ennek hiányában Szolgáltató megtagadhatja a cetli megjelentetését. Amennyiben jogszabály előírja, illetve amennyiben az állat ilyennel rendelkezik, a cetliben fel kell tüntetni a kisállat egészségügyi könyv rendelkezésre állásának tényét. Fel kell tüntetni a cetliben továbbá, hogy az állat kapott-e veszettség elleni oltást, valamint az ennek igazolására szolgáló dokumentumok meglétét. A jelen pontban foglalt információk feltüntetése hiányában Szolgáltató megtagadhatja a cetli megjelentetését, illetve kétség esetén Szolgáltató a hirdetőtől a vonatkozó dokumentációt bekérheti. Ha az állatot nem magánszemély, hanem tenyésztő hirdeti eladásra, a kennel nevét fel kell tüntetnie a hirdetésben. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a tenyésztőtől a kennelre vonatkozó dokumentumok közlését kérje. Amennyiben a hirdető Szolgáltató e kérésének ésszerű határidőn belül nem tesz eleget, Szolgáltató megtagadhatja a cetli megjelentetését. Kutya, macska, és egyéb kedvtelésből tartott kisállat csak pénzért és örökbefogadásra hirdethető, termékre nem cserélhető. Szolgáltató korlátozhatja vagy megtilthatja ezen szabályokba ütköző cetlik közzétételét.

Szolgáltatások: A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie Szolgáltató adott kategóriára vonatkozó előírásainak. Szolgáltató korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.

Termékek: A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. Szolgáltató korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a cetli tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

5. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása


Szolgáltató jogosult a Weblapra feltöltött vagy importált cetlit egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, a Szolgáltatást megtagadni, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. Szolgáltató a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan cetli eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Weboldalra tilos azon tartalom, cetli feltöltése, amely jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet; bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg; jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit); jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít; mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja; megtévesztő információt tartalmaz; Szolgáltató azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja; vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

6. Jogorvoslat


A Weblapon elérhető tartalom és Szolgáltatás a magyar jog védelme alatt áll, a Weboldalon a magyar jog az irányadó. Ha a felhasználó bármilyen panasszal élne Szolgáltató által alkalmazott Általános Felhasználási Feltételekkel szemben, a kapcsolatot a +36 30 111 4202 telefonszámon vagy az [email protected] e-mail címen veheti fel. Amennyiben a válasszal nem elégedett a Felhasználó, panaszával az illetékes hatósághoz fordulhat. Felhasználó a Weboldal szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is (erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: https://www.nfh.hu/node/4535), elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; [email protected].